Name Crab Stage Rank Visit
KIYAZ gunboat 163 15
KIYAZ scorched 112 16
KIYAZ tribal 95 21