Name Crab Stage Rank Visit
EddieSena proto 89 37
EddieSena lifeleech 122 93