Name Crab Stage Rank Visit
NOE. V beastly 83 38
NOE. V gunboat 144 41
NOE. V hasty 106 84
NOE. V scorched 110 23